Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Bầu cử  |  Hướng dẫn cử tri  | 

Dữ liệu lớn {Political}

Chúng tôi nhận được hơn một triệu câu trả lời duy nhất (và lọc ra nhiều lần gửi) cho khảo sát các vấn đề chính trị mỗi ngày và phân loại các nội dung gửi theo liên kết chính trị, tiểu bang, thành phố và trang web giới thiệu, cũng như ước tính dữ liệu điều tra dân số theo thu nhập, chủng tộc, giáo dục, và hộ gia đình. Chọn sự cố bên dưới để bắt đầu khám phá.

Các vấn đề xã hội

Vấn đề môi trường

Vấn đề xuất nhập cảnh

Vấn đề về chăm sóc sức khỏe

Các vấn đề chính sách trong nước

Vấn đề kinh tế

Vấn đề bầu cử

Vấn đề giáo dục

Các vấn đề chính sách đối ngoại

Các vấn đề hình sự

Các vấn đề khoa học

Sự cố Giao thông

Các vấn đề an ninh quốc gia

Bầu cử năm 2016

English Ngôn ngữ tiếng Việt]