Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Bầu cử  |  Hướng dẫn cử tri  | 
Trả lời câu hỏi đóAnswer this

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

Nếu cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 được tổ chức hôm nay, ứng cử viên tiềm năng nào bạn sẽ bỏ phiếu?

Các kết quả

1,170,405 tổng số phiếu bầu

Trả lời lần cuối 2 phút trước

Tổng số phiếu bầu

Thảo luận về vấn đề này...

English Ngôn ngữ tiếng Việt]