Skulle presidenten kunna godkänna militär styrka mot al-Qaida utan kongressens godkännande?

Efter terrorattackerna den 11 september 2001 passerade den amerikanska kongressen tillståndet för användning av militärstyrka. Beslutet bemyndigar presidenten att göra krig mot al-Qaida och dess dotterbolag utan kongressens godkännande. Sedan 2001 har lagen använts för att godkänna militära konflikter i Afghanistan, Irak och Syrien. Föredragandena hävdar att lagen är nödvändig för att ge presidenten befogenhet att agera snabbt för att förhindra en annan terroristattack mot USA Motståndare hävdar att alla amerikanska militärkonflikter bör ha kongressens godkännande och denna handling har använts i militära konflikter som inte har något att Göra med al-Qaida.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Skulle USA mörda misstänkta terrorister i utlandet?

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Vilken är din inställning i abortfrågan?

Abort är en medicinsk åtgärd som avbryter en mänsklig graviditet, och dödar fostret. Abort var olagligt i 30 stater fram till högsta domstolens rättsfall Roe mot Wade 1973. Domen gjorde abort lagligt i alla 50 stater, men gav dem regleringsmakt över när under graviditeten som en abort fick utföras. För närvarande måste alla stater tillåta tidiga aborter, men får förbjuda dem under sena trimestrar.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Borde regeringen fortsätta att finansiera Planned Parenthood?

Planned Parenthood är en ideell organisation som erbjuder tjänster inom reproduktiv hälsa, både i USA och internationellt. 2014 tog organisationen emot 518 miljoner dollar i stöd (40 % av årsbudgeten) från delstaterna och den federala regeringen. En majoritet av stödet kommer från Medicaid som subventionerar reproduktiv hälsovård för kvinnliga låginkomsttagare. Aborter stod 2014 för 3 % av deras vårdtjänster. De andra vårdtjänsterna består till störst del av kontroller och behandling av könssjukdomar och infektioner, samt tillhandahållande av preventivmedel. Förespråkare av statligt stöd till Planned Parenthood menar att det inte betalar för aborter, och att en klar majoritet av stödet som organisationen får är ersättning från Medicaid. Motståndare menar att regeringen inte ska stödja organisationer som utför aborter.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap?

26 juni 2015 beslutade USA:s högsta domstol att nekan till äktenskapslicenser bröt mot klausulerna Due Process och Equal Protection i det fjortonde tillägget i den amerikanska konstitutionen. Domen gjorde samkönade äktenskap lagligt i alla 50 amerikanska delstater.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par?

HBTQ-adoption innebär att barn adopteras av homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner. Det kan ske i form av att ett par av samma kön adopterar gemensamt, att en partner adopterar sin samkönade partners biologiska barn (närståendeadoption) eller att en hbtq-person adopterar ett barn själv. Samkönad adoption är tillåten i 25 länder. En del motståndare till hbtq-adoption ifrågasätter samkönade pars förmåga att vara goda föräldrar medan andra anser att naturrätten ger adopterade barn rätt att bli uppfostrade av heterosexuella föräldrar. Eftersom grundlagar och bestämmelser sällan behandlar hbtq-personers rätt till adoption är det ofta domstolsbeslut som avgör huruvida de får bli föräldrar, antingen individuellt eller som par.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Bör företag som erbjuder sjukvårdsförsäkring vara skyldiga att erbjuda gratis preventivmedel?

1 augusti 2012 krävde Patient Protection and Affordable Care Act (Obamacare) att alla sjukförsäkringsbolag och arbetsgivare skulle täcka kostnaderna för preventivmedel i sina sjukförsäkringsavtal. Bestämmelsen undantar för närvarande religiösa organisationer och kyrkor.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Bör våldtäkt inom äktenskapet klassificeras och bestraffas lika strängt som våldtäkt utanför äktenskapet?

Våldtäkt inom äktenskapet innebär sex utan samtycke där förövaren och offret är äkta makar. Det var inte förrän mitten av 1800-talet som våldtäkt inom äktenskapet blev olagligt i många länder. FN förklarade våldtäkt inom äktenskapet som ett brott mot de mänskliga rättigheterna 1993. Våldtäkt inom äktenskapet är olagligt i Australien, Kanada, England, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Brasilien och på Irland. Våldtäkt inom äktenskapet är inte straffbart i Kina och Indien.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Borde ett företag kunna neka tjänster till en kund om begäran går emot ägarens religiösa tro?

1993 genomförde den federala regeringen Religious Freedom Restoration Act. Lagen var menad att skydda medlemmar av ursprungsbefolkningen som riskerade att förlora sina jobb på grund av religiösa ceremonier som involverade den illegala drogen peyote. Sedan dess har 20 stater genomfört egna versioner av religionsfrihetslagar, och ytterligare 12 har infört lagstiftningen i år. Förespråkare menar att regeringen inte ska tvinga religiösa företag och kyrkor att betjäna kunder med en livsstil som går emot ägarnas tro.
Motståndare till lagen menar att den politiska kontexten har förändrats sedan 1992, och att stater nu genomdriver egna versioner av lagen med syfte att diskriminera mot homosexuella par.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Bör "könsidentitet" läggas till i lagar mot diskriminering?

Könsidentitet definieras som ens självidentifiering som man, kvinna, både och eller ingetdera. President Obama utfärdade 2014 en exekutiv order som förbjöd diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet bland federala entreprenörer. Ordern gällde anställda som utför statligt arbete, och uppskattas skydda 20 % av de amerikanska arbetarna. Bland motståndarna fanns religiösa grupper som invände att ordern skulle hindra dem från att vinna federala kontrakt och ta emot pengar från staten om de inte kunde följa de nya riktlinjerna på grund av sin tro. Förespråkarna menar att ordern var nödvändig för att skydda de miljontals HBTQ personer vilkas rättigheter var hotade efter högsta domstolens dom i målet Burwell vs. Hobby Lobby Stores. Domen innebar att familjeägda företag med religiösa invändningar kunde bli undantagna från att förse sina anställda med försäkringar som täckte preventivmedel.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Borde militären tillåta kvinnor att strida?

I december 2015 deklarerade Pentagon att alla stridsroller skulle öppnas för kvinnor. Rollerna inkluderar att köra stridsvagn, att skjuta med granatkastare och att leda marktrupper in i strid. Kvinnor ska också kunna gå med i Army Rangers och Green Berets, Navy SEALs, Marine Corps Infantry och Air Force fallskärmsjägare. Förespråkare menar att kvinnor har gjort militärtjänst i Afghanistan och Irak i 15 år, och att det vore diskriminering att utesluta dem från vissa stridsoperationer. Motståndare menar att insläppet av kvinnor kommer att begränsa militärens förmåga i stridssituationer.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Bör företag vara tvungna att ha kvinnor i sin bolagsstyrelse?

På de företag i USA som listas av kreditbedömaren Standard & Poor’s är 19,2 % av styrelseledamöterna kvinnor. I Norge är 35 % av styrelseledamöter kvinnor, medan det i Japan endast är 3 %.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Stödjer du dödsstraffet?

Dödsstraff innebär att man bestraffas med avrättning för ett brott. För närvarande tillåter 58 länder världen över dödsstraffet (inklusive USA), och 97 länder har förbjudit det.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Bör stater få flagga med förbundsflaggan på statlig egendom?

År 1961, South Carolina delstatsregeringen antagit en lag manda att förbundsmedlemmen sjunker flygas på grund av sitt State Capitol Building. Lagen antogs för att fira hundraårsjubileet av inbördeskriget angrepp på Fort Sumter. Motståndarna hävdar att flaggan är en politisk symbol som representerar ras ojämlikhet och bör tas bort efter fotograferings död nio African American församlingsmedlemmar i juni 2015. Förespråkare hävdar att flaggan är en viktig historisk symbol som firar statens roll i inbördeskriget .

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp?

Eutanasi, att avsluta ett liv i förtid för att skona en person från smärta och lidande, är för närvarande brottsligt.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Bör universitet erbjuda "triggervarningar" och "trygga utrymmen" för studenter?

I vissa progressiva universitet, professorer ge "trigger varningar" till studenter innan vi diskuterar känsliga ämnen, känslomässigt laddade frågor, eller händelser som kan utlösa posttraumatisk stress. "Safe utrymmen" är platser där eleverna kan samlas för att undvika en högtalare eller händelse som kränker dem.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Bör regeringen verka för att skilja kyrkan och staten åt genom att ta bort hänvisningar till Gud på pengar, federala byggnader och nationella monument?

1956 antog kongressen en resolution som gjorde “IN GOD WE TRUST” till USA:s officiella motto. President Eisenhower godkände lagen och mottot började användas på sedlar 1957. Motståndare till detta menar att det bryter mot USA:s konstitution som säger att kyrkan och staten ska vara åtskilda. Förespråkare menar att mottot inte ställer en enskild religion över någon annan.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier?

Ett flertal västerländska länder, däribland Frankrike, Spanien och Kanada, har stiftat lagar för att förhindra muslimska kvinnor att bära niqab offentligt. Niqab är en slöja som täcker ansiktet och en del muslimska kvinnor bär den i offentliga sammanhang. Det finns för närvarande inga lagar i USA som förbjuder burka. Lagmotståndarna anser att ett förbud skulle inskränka individens rättigheter och förhindra den att uttrycka sina religiösa övertygelser. Förespråkarna menar att det föreligger en säkerhetsrisk när de täckta ansiktena förhindrar identifiering av en individ, samt att det även är ett hinder i ett samhälle i vilket kommunikation bygger på igenkänning och ansiktsuttryck.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Ska städer erbjuda privata företag ekonomiska incitament att flytta?

I november 2018 meddelade det elektroniska e-handelsföretaget Amazon att det skulle bygga ett andra huvudkontor i New York City och Arlington, VA. Meddelandet kom ett år efter att bolaget meddelade att det skulle acceptera förslag från någon nordamerikansk stad som ville vara värd för huvudkontoret. Amazon sa att företaget kunde investera över 5 miljarder dollar och kontoren skulle skapa upp till 50 000 höga betalande jobb. Mer än 200 städer tillämpade och erbjöd Amazon miljoner miljoner dollar i ekonomiska incitament och skatteavbrott. För huvudstaden i New York City gav staden och regeringarna Amazon 2,8 miljarder dollar i skattekrediter och byggtillskott. För huvudkontoret i Arlington, VA gav staden och regeringarna Amazon 500 miljoner dollar i skatteavbrott. Motståndare hävdar att regeringarna borde lägga ut skatteintäkterna på offentliga projekt istället och att den federala regeringen borde överlåta lagar som förbjuder skatteincitament. Europeiska unionen har strikta lagar som hindrar medlemsländer från att bjuda mot varandra med statligt stöd (skatteincitament) i ett försök att locka privata företag. Föredragandena hävdar att de jobb och skatteintäkter som skapats av företagen så småningom kompenserar kostnaden för några tilldelade incitament.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Bör staten utöka miljöregleringar för att förhindra klimatförändringar?

Global uppvärmning, eller klimatförändring, är en ökning av jordens atmosfäriska temperatur sedan sent artonhundratal. Inom politiken centreras debatten om global uppvärmning kring ifall temperaturökningen skett på grund av utsläpp av växthusgas, eller om den är resultatet av ett naturligt mönster i jordens temperatur.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Ska USA dra tillbaka från Paris Klimatavtal?

I juni 2017 meddelade president Trump att USA skulle dra tillbaka från klimatavtalet i Paris för att öka nationens industri och energioberoende. Mr Trump hävdade att klimatavtalet var orättvist för USA, eftersom avtalet införde enklare restriktioner för Kina och Indien som leder världen i koldioxidutsläpp. Motståndarna i klimatavtalet hävdar att det orättvist straffar amerikanska energibolag och konsumenter genom att införa restriktioner för den inhemska energiproduktionen. Föredragandena av klimatavtalet hävdar att det som avslutar det sätter tillbaka decennier av diplomatiska ansträngningar från den amerikanska regeringen för att minska världens koldioxidutsläpp.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Borde disponibla produkter (så som plastkoppar, tallrikar och bestick) som innehåller mindre än 50 % nedbrytbart material förbjudas?

År 2016, Frankrike blev det första landet att förbjuda försäljning av plast engångsprodukter som innehåller mindre än 50% av biologiskt nedbrytbart material och 2017, Indien passerade en lag som förbjuder alla plastikengångs plastprodukter.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Ska regeringen ge skattelättnader och subventioner till vindkraftsindustrin?

Sedan juli 2013 produceras nästan 4 % av all elektricitet i USA av vindkraftverk. Genom att installera vindkraftverk på sina marker kan bönder tjäna upp till tiotusentals dollar i skattelättnader. Sedan 2008 har skattelättnaderna uppgått till över 14 miljarder dollar.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser?

Hydraulisk spräckning kallas processen att utvinna olja eller naturgas från berggrund av skiffer. Vatten, sand och kemikalier sprutas in i berggrunden med högt tryck så att den spräcks, och olja eller gas rinner ut i en brunn. Spräckning har ökat oljeproduktionen, men är ett miljöproblem i och med att processen kontaminerar grundvattnet.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Skulle regeringen stoppa byggandet av Dakota Tillgång pipeline?

Dakota Tillgång pipeline är en 1172 mil oljeledning som sträcker sig genom North Dakota, South Dakota, Iowa och södra Illinois. Rörledningen skulle tillåta oljebolagen för att transportera råolja från North Dakota till oljeraffinaderier längs östkusten. Rörledningen konstruktion tilläts av de deltagande statliga regeringar enligt expropriation. Motståndarna till rörledningen (inklusive flera indianstammar, inklusive Meskwaki och Sioux stam nationer) hävdar att rörledningen har potential att förorena sin vattenförsörjning och förstöra indianska gravplatser. Förespråkarna hävdar att ledningen är nödvändigt för oss att uppnå energioberoende.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Bör USA utöka sin oljeutvinning till havs?

1990 drev president George H.W. Bush igenom en verkställande order som förbjuder all oljeborrning till havs i amerikanska kustvatten. Som svar på stigande bensinpriser under 2008 lyfte president George W. Bush förbudet. För närvarande finns det 3 500 havsbelagda oljeriggar, varav 79 är belägna i djupvatten.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

Förespråkare för att minska underskottet hävdar att regeringar som inte kontrollerar budgetunderskott och skuldsättning riskerar att förlora sin förmåga att låna pengar till överkomliga priser. Motståndarna till att minska underskottet hävdar att de offentliga utgifterna kommer att öka efterfrågan på varor och tjänster samt bidra till att avvärja en farlig falla i deflation, en nedåtgående spiral i löner och priser som kan lamslå en ekonomi i flera år.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Bör företag avkrävas att ge betald ledighet till heltidsanställda vid barnafödande eller då en familjemedlem är sjuk?

Flera stora amerikanska företag, inklusive Netflix, Chipotle och Microsoft, har börjat erbjuda sina anställda sjukpenning och föräldrapenning. USA är för närvarande det enda industrialiserade landet som inte kräver att företag ger sina anställda sjukpenning. 35 % av amerikanska arbetare får ingen form av betald sjukledighet.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Skulle USA höja skatterna på de rika?

Australien har för närvarande ett progressivt skattesystem där höginkomsttagare betalar en högre andel skatt än låg inkomstskatt. En mer progressiv inkomstskatt systemet har föreslagits som ett verktyg för att minska rikedom ojämlikhet.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Ska förmånstagare genomgå drogtester?

5 amerikanska delstater har antagit lagar som kräver socialbidragstagare som ska testas för droger. Förespråkarna hävdar att testa förhindrar offentliga medlen används för att subventionera läkemedel vanor och hjälpa till att få behandling för dem som är beroende av droger. Motståndarna hävdar att det är ett slöseri med pengar, eftersom testerna kommer att kosta mer pengar än de sparar.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Bör regeringen höja den federala minimilönen?

Den federala minimilönen är den lägsta lön som arbetsgivare får ge sina anställda. Sedan 24 juli 2009 har den amerikanska federala minimilönen legat på 7,25 dollar i timmen. 2014 föreslog president Obama att höja den federala minimilönen till 10,10 dollar och knyta den till en inflationsidex. Den federala minimilönen påverkar alla statligt anställda, inklusive de som arbetar på militärbaser, i nationalparker och veteraner som arbetar på vårdhem.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Bör arbetsgivare avkrävas att betala lika lön för lika arbete för män och kvinnor?

År 2014 den amerikanska senaten blockerade Paycheck Fairness Act som skulle göra det olagligt för arbetsgivare att betala ojämlika löner för män och kvinnor som utför samma arbete. Målen för lagen skulle göra lönerna mer transparent, kräver arbetsgivare att bevisa att löne avvikelser knutna till legitima affärs kvalifikationer och inte kön och förbjuder företag från att vidta motåtgärder mot anställda som tar upp frågor om könsbaserad lönediskriminering. Motståndarna hävdar att studier som visar löneskillnader inte tar hänsyn till kvinnor som tar jobb som är mer familjevänlig när det gäller förmåner i stället för lön och att kvinnor är mer benägna att ta pauser i arbetslivet för vård av barn eller föräldrar. Förespråkare pekar på studier, inkluderande en 2008 Census Bureau rapport som uppgav att kvinnors median årslönen var 77,5% av männens inkomster.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Bör USA höja eller sänka skattenivån för bolag?

USA tar ut för närvarande en 35% skattesats på federal nivå och en genomsnittlig skatt på 4% på statlig och lokal nivå. Den genomsnittliga bolagsskatten i världen är 22,6%. Motståndarna till hävdar att höja räntan kommer att avskräcka utländska investeringar och skada ekonomin. Förespråkarna hävdar att vinsterna företagen genererar ska beskattas på samma sätt som medborgare skatter.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Ska regeringen förhindra "megasammanslagningar" av företag som potentiellt skulle kunna kontrollera en stor andel av marknaden inom sin bransch?

I oktober 2016 meddelade AT & T att man avsåg att köpa Time Warner Cable för $ 84,5 miljarder dollar. Sammanslagningen skulle skapa en av de största medieföretagen i historien om USA Tillkännagivandet utlöste kritik från kongressen demokrater och republikaner som hävdade att stora företagsfusioner skapa monopol som förhindrar konkurrens. Sedan president Obama tillträdde hans administration har hindrat flera megafusioner från att äga rum inklusive Sprint och T-Mobile, AT & T och T-Mobile och Allergan och Pfizer. 2015 $ 3,8 biljon dollar värde av fusioner och förvärv inträffade som gjorde det största året för företagens konsolidering i historien om den amerikanska Förespråkare av fusioner hävdar att regeringen inte bör störa företag och den fria marknaden bör tillåtas att köra sin egen väg .

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram?

Ett Universal Basic Income-program är socialförsäkringsprogram där alla medborgare i ett land får regelbundna, ovillkorliga summor pengar från regeringen. Finansieringen för Universal Basic Income kommer från beskattning och statliga ägda enheter, inklusive intäkter från kapital, fastigheter och naturresurser. Flera länder, inklusive Finland, Indien och Brasilien, har experimenterat med ett UBI-system men har inte genomfört ett permanent program. Det längsta löpande UBI-systemet i världen är Alaska Permanent Fund i den amerikanska staten Alaska. I Alaska Permanent Fund får varje individ och familj en månads summa som finansieras genom utdelning från statens oljeintäkter. Förespråkare av UBI hävdar att det kommer att minska eller eliminera fattigdomen genom att ge alla en grundläggande inkomst för att täcka bostäder och mat. Motståndare hävdar att en UBI skulle skada ekonomier genom att uppmuntra människor att antingen arbeta mindre eller släppa ut ur arbetskraften helt.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna?

Under 2011 uppgick de offentliga anslagen från den brittiska regeringen till välfärdsstaten till 113,1 miljarder pund eller 16 % av statsbudgeten. Till 2020 kommer välfärd stiga till att vara en tredjedel av utgifterna och vara den största utgiften före bostadsbidrag, kommunalskattsbidrag samt bidrag till arbetslösa och låginkomsttagare.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Om regeringen kräver företagen att betala tjänstemän och göra upp till $ 46k / år, tid och en halv för övertid?

Obamas administration tillkännagav i maj 2016 nya bestämmelser som skulle göra rätten till 150 % övertidsersättning gällande för fler amerikaner. Tjänstemän med en årslön på upp till 46 476 dollar har nu rätt till 150 % övertidsersättning när de jobbar mer än 40 timmar i veckan. Med de tidigare bestämmelserna från 2004 låg taket på 23 660 dollar. Arbetsdepartementet uppskattar att 4,2 miljoner arbetare blir berättigade övertidsersättning tack vare de nya bestämmelserna. Förespråkare menar att bestämmelsen är nödvändig på grund av inflation och det faktum att endast 7 % är berättigade övertidsersättning 2015, en stark minskning från 60 % år 1970. Motståndare menar att de nya reglerna kommer att slå mot arbetsgivare och uppmuntra dem att sänka de anställdas arbetstimmar.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin?

Fackföreningar representerar arbetare inom många industrier i USA. Deras roll är att förhandla om löner, förmåner och arbetsmiljö för sina medlemmar. Stora föreningar tenderar att engagera sig i lobbyverksamhet och valkampanjer på statlig och federal nivå.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Om talmannen erbjuda skattelättnader till enskilda företag för att hålla jobben i USA?

I mars 2016 meddelade Carrier luftkonditionering företag skulle flytta 1.400 jobb från den amerikanska delstaten Indiana till Mexiko. I November 2016 meddelade USA: s president elect Donald Trump och Carrier en affär som skulle hålla 1.000 jobb i Indiana i utbyte mot $ 7.000.000 i skattelättnader. Förespråkarna hävdar att affären hindrade jobb från flytta utomlands och kommer att bidra till att växa den amerikanska ekonomin. Motståndarna hävdar att affären kommer att uppmuntra fler privata företag att göra hot om förlorade arbetstillfällen i utbyte mot skattelättnader.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Ska regeringen subventionera bönder?

Jordbrukssubventioner är ett slags statligt bidrag till bönderna. Syftet med subventionen kan vara att dryga ut deras inkomster eller att påverka priset och utbudet av jordbruksprodukter. Den amerikanska staten betalar ut över 20 miljarder dollar i jordbrukssubventioner per år. Förespråkarna hävdar att subventionerna behövs då nettoinkomsten inom jordbruket sjönk med 32 procent mellan 2014 och 2015. Motståndarsidan anser att jordbrukarna borde klara sig själva och påpekar att 2 300 bönder som inte odlar några grödor alls tar emot årliga bidrag.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet?

I februari 2018 lovade president Trump att införa en tull på 25% på stålimport och en tullimport på 10% i USA. En tull är en skatt på import eller export mellan länder. De föreslagna tullarna skulle öka kostnaden för import av aluminium och stål till USA. Trump förutspådde att planen skulle främja planen att tarifferna skulle återuppliva de amerikanska stål- och aluminiumindustrier som var starkt koncentrerade i det industriella Mellanvästern. Anhängare av tullarna hävdar att amerikanska stål- och aluminiumtillverkare har torkats ut på grund av låg kostnadskonkurrens från utländska tillverkare. Supporters noterar att regeringar i länder som Japan och Kina ger bidrag till tillverkare. Dessa subventioner, som de argumenterar, tillåter tillverkarna att undergå priset för amerikanska tillverkare. Supporters inkluderar republikaner och demokrater från Midwest och fackföreningar som representerar fabriksarbetare. Motståndare hävdar att taxorna kommer att skada amerikanska tillverkare som behöver aluminium och stål för att producera sina produkter. Tillverkare av bilar, båtar, öl, kemikalier och oljeledningar uppgav att de skulle tvingas höja priserna för att absorbera de högre kostnaderna som infördes av tullarna.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Bör amerikanska medborgare tillåtas spara eller investera sina pengar i utländska bankkonton?

Ett utländskt bankkonto är ett konto man har i en bank i ett annat land än det man bor i. Bland fördelarna med ett utländskt bankkonto märks valutadiversifiering, lägre beskattning, stärkt skydd av tillgångar i händelse av stämning och minskad politisk risk. Wikileaks släppte i april 2016 de så kallade Panamadokumenten. De innehöll 11,5 miljoner hemligstämplade dokument med detaljerad information om 214 000 offshore-banker som den panamanska advokatfirman Mossack Fonseca agerat ställföreträdare åt. Dokumenten avslöjade hur statsöverhuvuden och förmögna individer undangömt pengar i skatteparadis. När dokumenten släpptes förnyades lagförslag för att förbjuda användningen av offshore-ekonomier och skatteparadis. Förespråkarna av förbudet anser att de borde kriminaliseras därför att de länge har använts för skattesmitning, penningtvätt, olaglig vapenhandel och för att finansiera terrorism. Motståndarna hävdar att en kriminalisering skulle göra det svårare för amerikanska företag att konkurrera och skulle avskräcka företag från att försöka slå sig in på den amerikanska marknaden.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Ska USA fortsätta sitt deltagande i det Nordamerikanska Frihandelsavtalet (NAFTA)?

Den nordamerikanska frihandelsavtalet är ett avtal som skapades för att sänka handelsrestriktioner mellan Kanada, Mexiko och USA.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Bör regeringen öka skattenivån på inkomster från försäljning av aktier, obligationer och fastigheter?

"Realisationsvinster" är vinster från försäljning av aktier, obligationer och egendom. Kapitalförvaltare betalar 15-20 % i kapitalvinstskatt på vinster gjorda på kundernas innehav. Förespråkare för ökningen menar att realisationsvinster ska skattas precis som andra inkomster, och bör höjas till minst 31,5 % (den genomsnittliga skattesatsen i USA). Motståndare menar att beskattningen av realisationsvinster kommer avskräcka investerare i den amerikanska ekonomin och hindra tillväxten.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Bör fastighetsskatten sänkas från nuvarande nivå?

Arvsskatt är en skatt som tas ut på tillgångarna som är upptagna i en avliden persons testamente. Skatten kallas även för ”dödsskatt”. Arvsskatten ligger på 40 % 2016 och gäller enbart dödsbon som uppgår till mer än 5,45 miljoner dollar. 5 300 dödsbon i USA omfattades av skatten 2015 och betalade sammanlagt 18,4 miljarder dollar i arvsskatt. Förespråkarna av skatten, däribland Hillary Clinton, anser att fler dödsbon borde omfattas av arvsskatten och att taket bör sänkas från 5,45 miljoner dollar till 3,5 miljoner. Motståndarsidan, däribland Donald Trump, menar att människor som har betalat inkomstskatt hela sitt liv inte ska utsättas för ännu en skatt när de dör.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Ska USA höja importtullarna på produkter från Kina?

En tull är en skatt som tas ut på import och export av varor i internationell handel. USA handlar för närvarande över $ 590.000.000.000 i varor med Kina varje år. År 2015 exporterade Kina $ 466.000.000.000 värde av varor till USA och importerade $ 123.000.000.000 värde av amerikanska varor. 2015 Kina - USA obalansen i handeln med 344% är ett nytt världsrekord. Under 2016 Presidential ras föreslog Donald Trump tar ut en 45% tull på Kina och andra amerikanska handelspartner som bryter mot handelsavtal genom valutamanipulation och olagliga exportsubventioner. Förespråkare av taxor hävdar att Kina bryter handelsregler genom att subventionera sin export, manipulera sin valuta och stjäla intellektuell egendom från USA och andra västländer. Motståndarna hävdar att avgifterna kommer att orsaka en dramatisk ökning av kostnaden för varor för amerikanska konsumenter och orsaka en onödig konflikt med

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Skulle du föredra höjd omsättningsskatt till förmån för sänkt skatt på egendom?

De flesta lokala myndigheterna i USA har fastighetsskatt som sin främsta inkomstkälla. Skatten kan beläggas på fastigheter eller personlig egendom. Skatten är nästan alltid beräknad efter fastighetens marknadsvärde gånger en värdering gånger en skattesats. Värden bestäms av lokala tjänstemän och kan bestridas av fastighetsägare. En stark fördel med fastighetsskatt snarare än moms eller inkomstskatt är att inkomsten alltid är samma som uttaxeringen - till skillnad från andra skatter, som kan resultera i brister som skapar underskott i budgeten. Fastighetsskatten skapar alltid den nödvändiga inkomsten för kommuners skatteuttag. Fastighetsägare, speciellt äldre, menar att skatten är orättvis och inte speglar ägarnas betalningsmöjligheter.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Bör kongressen utöva tillsyn över Federal Reserve Bank?

Federal Reserve är USA:s centralbank. Bankens främsta syften är att förvalta USA:s statsfinanser och stabilisera landets banker i turbulenta tider av lågkonjunktur. 2015 introducerade ledamot Rand Paul (R, Kentucky) och kongressledamot Thomas Massie (R, Kentucky) Federal Reserve Transparency Act of 2015, ett lagförslag som skulle fordra bankens styrelse att genomföra en granskning som sedan skulle överlämnas till kongressen. Granskningen skulle fastställa huruvida bankens officiella redovisning stämmer, och ge kongressen en inblick i hur banken sköts. Ledamot Paul har starkt kritiserat bankens metoder och har kallat den en “politisk, oligarkisk kraft med en central roll i vad som ser ut och fungerar som en bankkartell”. Granskningens förespråkare menar att Federal Reserve borde granskas efter den roll banken spelade under finanskrisen 2008, då den åtog sig biljoner i skulder för att rädda flera av landets största banker. Granskningens motståndare menar dock att Government Accountability Office (GAO) redan granskar Federal Reserve och att en granskning från kongressen skulle skada GAOs oberoende ställning.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession?

En ekonomisk stimulans är en penning- eller finanspolitik antagits av regeringar med avsikten att stabilisera sina ekonomier under en finansiell kris. Den politik inkluderar en ökning av de offentliga utgifterna för infrastruktur, skattesänkningar och sänka räntan. Som svar på finanskrisen 2008 kongressen passerade den amerikanska Återvinning och Reinvestment Act 2009. Lagen ingår ökade utgifter för energi, infrastruktur, utbildning, hälsa och arbetslöshetsersättning. Lagen kommer att kosta uppskattningsvis $ 787.000.000.000 till 2019.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda?

En statlig pension är en fond i vilken en summa pengar tillsätts under den period då en person är anställd av regeringen. När regeringen anställd går i pension de har möjlighet att få regelbundna betalningar från fonden för att försörja sig. Eftersom födelsetalen fortsätter att sjunka och den förväntade livslängden ökar regeringar världen över förutspår finansieringsunderskott för pensionärer. I den amerikanska federala, statliga och lokala myndigheter är berättigade till pension.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta?

Bitcoin är en sorts digital valuta med krypteringsteknik som används för att reglera valutaenhetsgenerationen och bekräfta finansiella transaktioner, helt fristående från en centralbank. Bitcoin hålls i digitala plånböcker som fungerar som virtuella bankkonton som låter användare att skicka och ta emot bitcoins, och betala för varor och tjänster. Bitcoin är anonymt, vilket innebär att köpare och säljares namn aldrig avslöjas. Transaktionerna sparas i en officiell logg.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Bör pensionsfonder för anställda inom federala, statliga och lokala myndigheter överföras till privat skötta konton?

Den genomsnittlige pensionerade statligt anställde får en pension på 32 824 amerikanska dollar per år. Den totala ofinansierade pensionsskulden för alla amerikanska städer och kommuner är uppskattningsvis 574 miljarder dollar. Utöver pensionen erbjuds statligt anställda 401(k) plus 5 % matchning, medan den genomsnittlige private anställde erbjuds 3 % matchning av 401(k) utan pension.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Stöder du frihandelsavtalet TPP?

Partnerskapet Trans-Pacific är ett handelsavtal som skulle göra det lättare för amerikanska företag att sälja sina varor och tjänster i länderna kring Stilla Havet. Affären kommer att gynna amerikanska tjänsteföretag som kommer att kunna öppna upp verksamheten i Asien och sydamerikanska länder. Motståndarna hävdar att detta lagförslag kommer att uppmuntra amerikanska företag att flytta tjänste- och tillverkningsjobb utomlands. Förespråkare hävdar att det skulle göra amerikanska företag mer framgångsrika på att sälja sina varor och tjänster i länderna kring Stilla Havet, vilket leder till en starkare ekonomi, fler arbetstillfällen och högre inkomster för amerikanska arbetare.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Bör en inomstatlig skatt gälla för köp online av inomstatliga köpare från utomstatliga säljare?

The Marketplace Fairness Act är en proposition som skulle låta delstatsparlamenten att ta ut moms från nätbutiker som inte har en traditionell butik i deras stat och vars intäkter uppgår till mer än 1 miljon dollar årligen. Nätbutikerna skulle vara ansvariga för att samla momsen och distribuera den till delstatsparlamentet och kommunfullmäktige. Bland förespråkarna märks traditionella handlare som menar att de straffas av att nätbutikerna undantas från momsreglerna då de tvingas att höja sina priser gentemot konsumenten för att kunna täcka skatten. Motståndarna anser att eftersom nätbutikerna inte använder sig av den skattefinansierade offentliga sektorn borde de beviljas undantag. Dessutom tycker de inte att staten bör lägga sig i delstaternas skattepolitik.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)?

Nätneutralitet innebär att internetleverantörer bör hantera all data på internet jämbördigt. Förespråkarna för nätneutralitetslagar anser att de balanserar individens, statens och företagens rättigheter och skyldigheter, samtidigt som de garanterar att internet fortsätter vara ett öppet och decentraliserat nätverk. Bland motståndarna finns internetbolag som invänder att en lag skulle öka deras kostnader och förhindra det fria informationsflödet.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Bör det vara fler restriktioner för det nuvarande sättet att köpa ett skjutvapen?

De 2012 Sandy Hook Elementary School skottlossning orsakade flera stater och städer att passera stränga åtgärder vapenkontroll. Som svar tillståndlawmakers i gun vänliga stater i södra och västra passerade räkningar som skulle stärka Stand Your Ground lagar och tillåta vapen i de flesta offentliga platser. År 2014, 21 stater stiftat lagar som utökade rättigheter vapenägare som gör det möjligt för dem att inneha skjutvapen i kyrkor, barer, skolor och universitetsområden. Den federala regeringen har inte gått några vapenkontroll åtgärder sedan 1994 Brady Bill och 42 stater nu tillåter innehav av gevär. I USA två tredjedelar av alla vapen dödsfall är självmord och 2010 fanns 19.000 vapen självmord och 11.000 skjutvapen mord.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Är du för att avkriminalisera drogbruk?

1970 antog kongressen Controlled Substances Act som förbjöd tillverkning, import, innehav, användande och distribution av vissa droger. Lagen klassade droger efter missbruksrisk och delade in dem i fem kategorier. Två av de mest brukade drogerna i USA, vin och sprit, är undantagna från klassificering. Folkomröstningar har avkriminaliserat innehav av små mängder marijuana i flera delstater, inklusive Colorado, Washington och Oregon. Dessa lagar gäller endast i respektive delstat och påverkar inte federala lagar.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Stödjer du program för positiv särbehandling?

Kvotering är en policy som uppmuntrar till ökad representation av medlemmar av minoritetsgrupper. I USA genomförs policyn ofta av arbetsgivare och lärocentrum inom utbildning eller anställande.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Bör det vara tillåtet för lärare att bära vapen i skolan?

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Ska lokal polis öka övervakning och patrullering i muslimska bostadsområden?

I efterdyningarna av terrorattackerna i Belgien 22 mars gjorde den republikanske presidentkandidaten Ted Cruz ett uttalande där han menade att polisen borde få mandat att ”patrullera och säkra muslimska grannskap innan de blir radikaliserade”. Cruz försvarade sin plan genom att peka på Michael Bloomberg, före detta borgmästare i New York, i vars aggressiva polisarbete en riktad insats mot muslimska grannskap påståtts ha ingått. Den nuvarande borgmästaren i New York, Bill de Blasio, och NYPD polismästare, Bill Brattor, höll en presskonferens där de kritiserade Cruz förslag och kallade det för ”dåraktigt” och ”en brandbomb.”

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Ska människor som inte tillåts att flyga även förbjudas att köpa vapen och ammunition?

Efter skjutningen i San Bernardino, Kalifornien, i december 2015 uttalade sig president Obama i radio om att det är vansinnigt att låta misstänkta terrorister på landets flygförbudslista att inhandla vapen. Strax därpå presenterade demokraterna i senaten en åtgärd, som skulle hindra alla på den federala bevakningslistan över terrorister från att köpa vapen i USA. Åtgärden gick inte igenom - senatens republikaner röstade ner den.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Bör kongressledamöter ha en gräns för antal mandatperioder?

En term gräns är en lag som begränsar den tid en politisk företrädare kan inneha förtroendeuppdrag. I USA presidentens kansli är begränsad till två fyra år i taget. Det finns för närvarande inga periodgränser för kongress- termer men olika stater och städer har infört periodgränser för sina förtroendevalda på lokal nivå.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Ska det vara olagligt att bränna den amerikanska flaggan?

År 2006 avvisade den amerikanska senatens en grundlagsändring som skulle ha tillåtit kongressen att anta lagstiftning som förbjuder förbränning eller vanhelgande av amerikanska flaggan. Lagen 2005 Flag skydd introducerades av senatorerna Bob Bennett (R-Utah), Hillary Clinton (D-NY), Barbara Boxer (D-CA), Mark Pryor (D-ARK) och Thomas Carper (D-Del). Lagen föreslås en straff på upp till ett år i fängelse och böter på mer än $ 100.000.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Bör offer för våld med skjutvapen ha rätt att stämma försäljare och tillverkare av skjutvapen?

2005 genomförde kongressen Protection of Lawful Commerce in Arms Act (PLCAA). Lagen skyddar vapentillverkare och leverantörer från att hållas ansvariga när brott utförs med deras produkter. Lagen genomdrev som svar på en rad stämningar som gjordes mot vapenindustrin under sent 1990-tal, som menade att vapentillverkare och försäljare inte gjorde tillräckligt för att förebygga att brott utfördes med deras produkter. Förespråkare för lagen menar att stämningar avskräcker vapentillverkare från att förse vapenbutiker där produkterna använts till brott med vapen. Motståndare menar att vapentillverkare inte är ansvariga för slumpmässiga våldsbrott som utförs med deras produkter.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Ska regeringen reglera sociala medier för att förhindra fejknyheter och desinformation?

I januari 2018 passerade Tyskland NetzDG-lagen som krävde att plattformar som Facebook, Twitter och YouTube skulle ta bort uppfattat olagligt innehåll inom 24 timmar eller sju dagar, beroende på avgiften, eller riskera böter på 50 miljoner dollar (60 miljoner dollar) böter. I juli 2018 nekade företrädare för Facebook, Google och Twitter till det amerikanska representantskommitténs domareutskott att de censurerar innehåll av politiska skäl. Under förhandlingen kritiserade republikanska kongressmedlemmar de sociala medierna för politiskt motiverade metoder för att ta bort något innehåll, en avgift som företagen avvisade. I april 2018 lade Europeiska unionen ut en rad förslag som skulle bryta ner "onlinevalinformation och falska nyheter". I juni 2018 föreslog president Emmanuel Macron i Frankrike en lag som skulle ge de franska myndigheterna befogenhet att omedelbart stoppa "publicering av information anses vara falskt före valet. "

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Bör NSA (National Security Agency) ha rätt att samla grundläggande metadata om invånares telefonsamtal, t ex nummer, tidsmarkörer och samtalslängd?

Enligt en bestämmelse i Patriot Act tillåts NSA att samla telefon metadata - numren, tidsstämplar, och varaktigheten av ett samtal, men inte dess faktiska innehåll. Motståndare inkluderar medborgerliga friheter förespråkare och senator Rand Paul som hävdar att samlingen är grundlagsstridig eftersom det sker utan tillstånd. Anhängare av samlingen hävdar att insamlingen är nödvändig för att spåra misstänkta terrorister.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Borde omritningen av kongressdistrikten kontrolleras av en oberoende, opartisk kommission?

För närvarande kontrolleras förändringar i valkretsindelningar av den statliga lagstiftande församlingen vart tionde år. "Gerrymandering" innebär att göra om indelningen med syfte att ge fördelar åt ett politiskt parti. Det görs oftast av statliga politiska partier som vill marginalisera distrikt med väljare som representerar minoritetspartiet. För att få extra stolar ritar det sittande partiet om valdistrikt så att minoritetspartiets väljare grupperas in i mindre distrikt med färre stolar. Kritiker till gerrymandering menar att det tillåter sittande representanter att plocka ut sina väljare, istället för att väljarna plockar ut dem. Förespråkare menar att det är det sittande partiets privilegium att göra valkretsindelningen och att det har lite effekt på populariteten hos deras politik eller kandidater.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Bör staten tillåtas att beslagta privat egendom mot rimlig ersättning, för allmänt eller medborgerligt bruk?

Expropriation är kraften i en stat eller en nationell regering att ta privat egendom för allmänt bruk. Det kan i lagen delegeras av statliga myndigheter till kommuner, statliga underavdelningar, eller till och med privatpersoner eller företag, när de har tillstånd att utöva funktionen som offentlig karaktär. Motståndare, inklusive konservativa och Libertarians i New Hampshire, motsätter ger regeringen befogenhet att beslagta egendom för privata projekt, som kasinon. Förespråkare, inklusive förespråkare för oljeledningar och nationalparker, hävdar att byggandet av vägar och skolor inte skulle vara möjligt om regeringen inte kunde ta mark under expropriation.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Borde regeringen öka pensionsåldern för socialförsäkring?

Tidigare Florida guvernör Bush berättade nyligen CBS News att den nuvarande grund pensionsålder på 65 behöver gå till 68 eller 70 som ett sätt att upprätthålla social trygghet för dem som nu under 40. Social Security pensionsåldern baseras på en glidande skala som tar hänsyn konto när mottagaren föddes och om de vill gå i pension tidigt i utbyte mot en minskning av månatliga fördelar. Den nuvarande ålder att börja ta emot förmåner är satt till 65 år för personer födda före 1938. Enligt gällande lag, stiger det gradvis till 67 års ålder för personer födda 1960 eller senare. Förespråkarna hävdar att amerikaner lever längre och friskare liv än vad de gjorde när Social Security grundades och programmet kommer att löpa $ 7700000000000 i rött under de kommande 75 åren. Motståndarna hävdar att social trygghet ger åtminstone hälften av den totala pensionsinkomsterna för mer än två tredjedelar av alla pensionärer och höja åldern kommer råna lägre inkomster seniorer av nödvändiga fördelar.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Stöder du Patriot Act?

Som svar på terroristattackerna 11 september utökade Patriot Act möjligheterna till underrättelseverksamhet med följande: övervakning av utländska finansiella transaktioner, internering och deportering av immigranter misstänkta för terrorism, avlyssning, sökning i affärshandlingar och övervakning av personer misstänkta för terroristaktiviteter.&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Patriot_Act">Läs&nbsp;mer</a>&nbsp;&nbsp;eller

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Borde regeringen anta lagar som skyddar visselblåsare?

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Ska USA:s regering ge Edward Snowden immunitet?

Edward Snowden är en före detta National Security Agency entreprenör som välte hemligstämplade dokument som avslöjar en styrelse global övervakningsprogram tidigare okända för någon utanför underrättelsetjänsten. Efter dokumenten publicerades i The Guardian tidningen i juni 2013 Snowden flydde till Ryssland där han för närvarande lever under asyl.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Om militären uppgradera Air Force One?

År 2015 meddelade den amerikanska flygvapnet att det hade valt Boeing att bygga nästa generation av Air Force One flygplan. Två nya flygplan kommer att byggas och kommer att tas i bruk i 2024. Försvarsdepartementet uppskattar att de två nya planen kommer att kosta amerikanska skattebetalare uppskattningsvis $ 4 miljarder dollar. I december 2016 meddelade president-elect Donald Trump att kostnaderna för projektet var utom kontroll och han skulle avbryta plan för när han tillträdde. Förespråkare av de nya planen hävdar att de nuvarande flygplan som används för Air Force One blir femtio år gammal 2021 och reservdelar till de gamla flygplan blir svårt att hitta.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Skulle hälsainsurers tillåtas att neka täckning till individer som har ett redan befintligt skick?

I februari 2017 kongress- republikaner fram ett förslag om att upphäva den prisvärda och sjukvårdslagen. Den föreslagna planen skulle använda skattelättnader för att finansiera individuella försäkringar inköp och skär federala betalningar till stater som har använts för att expandera Medicaid. Konservativa som motsätter ACA hävdar att planen inte gick tillräckligt långt i att ta bort regeringens roll i sjukförsäkringen. De krävde att den nya planen ska ta bort ACA kravet att sjukförsäkringsbolag inte kunde diskriminera personer med redan existerande villkor. Enligt ACA sjukförsäkringsbolag kan inte förneka täckning eller ta ut högre premier för personer som har befintliga villkor. Motståndarna hävdar att kravet kommer att höja kostnaderna för försäkringsbolag och få dem att hoppa av ACA sjukvårds utbyte. Förespråkare hävdar att det är omoraliskt att förbjuda människor med redan existerande villkor från att få sjukförsäkring.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Bör regeringen öka finansieringen av forskning inom psykiatrisk vård och behandling?

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Är du för legalisering av marijuana?

Amerikansk lag förbjuder för närvarande alla former av försäljning och innehav av marijuana. 2014 blev Colorado och Washington de första staterna som legaliserat och har reglerande makt över marijuana, mot de federala lagarna.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Bör regeringen reglera priserna på livräddande läkemedel?

I september 2016 föreslog presidentkandidat Hillary Clinton en översynspanel som skulle skydda amerikanska konsumenter från höga prishöjningar på tillgängliga, livsräddande mediciner. Förslaget var ett svar på chockhöjningar av medicinpriser som skett nyligen. Förespråkare för medicinprisreglering menar att medicintillverkare höjer priserna för att öka värdet på deras lager och investerar mycket lite av deras vinster i forskning och utveckling av nya mediciner. Motståndare till regleringen menar att konsumenter förlitar sig på företagen att utveckla nya mediciner, och att begränsa priserna skulle hindra nya, livräddande mediciner från att utvecklas. Clintons kampanj tog upp Turning Pharmaceuticals LLC som höjde priset på AIDS-medicinen Daraprim (pyrimethamin) och Mylan NV som stegvis höjde priset på allergimedicinen EpiPen som besvärande exempel på prishöjningar som dragit till sig intresse från båda partierna kongressen.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Är du för lagen om patientskydd och rimlig kostnad för vård (Obamacare)?

Affordable Care Act är en federal stadga antagen som lag 2010 som introducerat en omfattande förändring av landets sjukvårdssystem. Lagen ger regeringen betydande regleringsmakt och priskontroll över amerikanska vårdgivare och försäkringsbolag.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Stöder du ett statligt sjukvårdssystem?

Hälso- och sjukvårdspersonal är ett system där varje medborgare betalar regeringen för att tillhandahålla grundläggande hälsovårdstjänster för alla boende. Under det här systemet kan regeringen tillhandahålla vården själva eller betala en privat vårdgivare för att göra det. I ett enda betalarsystem får alla boende vård, oavsett ålder, inkomst eller hälsotillstånd. Länder med enbetalarsjukvårdssystem omfattar Storbritannien, Kanada, Taiwan, Israel, Frankrike, Vitryssland, Ryssland och Ukraina.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Bör den federala regeringen öka finansieringen av sjukvård för låginkomsttagare (Medicaid)?

När Affordable Care Act (Obamacare) antogs år 2010 krävs alla stater att utöka sina Medicaid-program till att omfatta personer med inkomster något högre än vad som är tillåtet enligt traditionella Medicaid, liksom grupper, som barnlösa vuxna, som tidigare inte täckts . År 2012 Högsta domstolen slog fast att tvinga stater att utöka sin Medicaid täckning var grundlagsstridig. Sedan dess 22 stater har utökat sin täckning och mer än 35 har valt att inte göra det. Förespråkare av expansionen hävdar att det kommer att sänka sjukvårdskostnaderna för alla genom att minska antalet amerikaner utan sjukförsäkring. Motståndarna hävdar att stater bör tillåtas att köra sina egna Medicaid-program utan ingripande av den federala regeringen.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Bör städer öppna "säkra zoner" där personer som är beroende av olagliga droger kan använda dem under överinseende av sjukvårdspersonal?

I 2018 föreslog tjänstemän i den amerikanska staden Philadelphia staden att öppna en "säker fristad" för att bekämpa stadens heroinepidemi. År 2016 dödades 64 070 personer i USA från drogöverdoser - en ökning med 21% från 2015. 3/4 av dödsöverdoserad dödsfall i USA orsakas av opioidklassen av läkemedel som innehåller receptbelagda smärtstillande medel, heroin och fentanyl. För att bekämpa epidemiska städer, inklusive Vancouver, BC och Sydney, öppnade AUS säkra hamnar där missbrukare kan injicera droger under överinseende av medicinsk personal. De säkra hamnarna minskar överdoseringsdödshastigheten genom att försäkra de beroende patienterna läkemedel som inte är förorenade eller förgiftade. Sedan 2001 har 5 900 personer overdoserat i en säker fristad i Sydney, Australien men ingen har dött. Föredragandena hävdar att de säkra haven är den enda beprövade lösningen för att sänka överdoseringsfrekvensen och förhindra spridning av sjukdomar som hiv-aids. Motståndare hävdar att säkra hamnar kan uppmuntra olaglig narkotikamissbruk och omdirigera finansiering från traditionella behandlingscentra.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Ska man vara skyldig att arbeta för att få Medicaid?

I januari 2018 meddelade Trump-administrationen att det skulle tillåta amerikanska stater att kräva att vuxna kan arbeta för att vara berättigade till Medicaid. Medicaid är ett gemensamt federalt och statligt program som hjälper till med medicinska kostnader för låginkomst amerikaner. Varje stat bestämmer sina egna krav på Medicaid-stödberättigande. I de flesta stater omfattas barn från låginkomsthushåll, gravida kvinnor och låginkomstsledare. Medicaid erbjuder också förmåner som normalt inte omfattas av Medicare, som vårdhem och personlig vård. Trump-administrationen sa att Arizona, Arkansas, Indiana, Kansas, Kentucky, Maine, New Hampshire, North Carolina, Utah och Wisconsin hade begärt godkännande för att testa program, inklusive yrkesutbildning, arbetssökning, utbildning, volontärverksamhet och omsorg.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Skulle den federala regeringen få förhandla läkemedelspriser för Medicare?

Regeringen är för närvarande förbjudet enligt lag från att förhandla läkemedelspriser för Medicare. Medicare Part D är en federal regering program som subventionerar kostnaderna för recept läkemedel för människor inskrivna i Medicare. Eftersom det godkändes av kongressen i 2003 39 miljoner amerikaner har inskrivna i programmet som nu kostar mer än $ 80 miljarder dollar per år. Motståndarna till Medicare Part D hävdar att det bör ändras för att tillåta den federala regeringen att förhandla om priser med läkemedelsföretag. De påpekar att Veterans Affairs administrationen tillåts förhandla om priser och betalar 40-58% mindre för droger än Medicare gör. Analytiker räknar med att regeringen skulle spara upp till $ 16 miljarder dollar per år om de tilläts att förhandla om läkemedelspriser. Förespråkare för Medicare D hävdar att regeringen inte bör störa med priser som privata läkemedelstillverkare som använder vinster för utveckling och forskning av nya läkemedel.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Borde krigsveteranernas hälsovård privatiseras mer eller mindre?

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Stödjer du höjda skatter för de rika för att minska räntesatser på studielån?

Förra våren slog den amerikanska senaten ner Bank on Students Emergency Loan Refinancing Act, med rösterna 58-38. Lagen, som föreslogs av senator Elizabeth Warren (Dem, Massachusetts), skulle ha sänkt räntan på existerande studentlån från 7 % till 3,86 %. Det skulle finansieras genom att lägga på en obligatorisk inkomstskatt på 30 % på alla som tjänar mellan en och två miljoner amerikanska dollar om året. Förespråkare pekar på att den nuvarande räntan på studentlån är nära dubbelt så hög som den vanliga ränta, och bör sänkas för att underlätta för miljoner av lånetagare med låg inkomst. Motståndare menar att lånetagare accepterade räntan när de tog lånen, och att det skadar ekonomin att beskatta de rika.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Stödjer du den nationella standarden Common Core?

Common Core State Standards Initiative är ett utbildningsinitiativ som detaljerar vad elever från förskola till high school bör kunna inom engelska och matematik i slutet av varje klass. Initiativet sponsras av <a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/National_Governors_Association">National Governors Association</a> och <a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Chief_State_School_Officers">Council of Chief State School Officers</a>. Det syftar både till att etablera konsekventa utbildningsramar över statgränserna, och till att göra eleverna som utexamineras från high school redo att antingen studera på college i två till fyra år, eller att gå in i arbetslivet.
<a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Core_State_Standards_Initiative">Läs&nbsp;mer</a>&nbsp;&nbsp;eller

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Är du för friskolor?

Charterskolor är skattebetalare finansierade K-12 skolor som förvaltas av privata företag. I USA finns cirka 2,9 miljoner studenter inskrivna i 600 charter skolor. Charterskolor är godkända och styrda av stad, län eller statliga myndigheter. Mottagare av privata skolor inkluderar fastighetsinvesterare som vanligtvis äger byggnaderna och marken där skolorna är inrymda. Motståndare till charter skolor hävdar att de tar pengar bort från det offentliga utbildningssystemet och berika privata företag och fastighetsinvesterare som äger det land där skolorna byggs. Föredragandena hävdar att studenter i charterskolor konsekvent har högre testresultat än offentliga skolstudenter och noterar att det finns miljoner studenter över USA som för närvarande är på väntelistor för privata skolor.

Läs mer Diskutera stats Nyheter

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst?

Militärtjänstgöring är inte ett krav i USA. De som förespråkar allmän värnplikt anser att det är orättvist att en liten del befolkningen tjänstgör för att skydda alla andra. Motståndare till detta hävdar att ett krav är onödigt eftersom moderna krig utkämpas allt mindre med soldater och mer med obemannade teknologi, så som drönare.

Läs mer Diskutera stats Nyheter